ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานบริหารเครือข่ายบริการวิชาการ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2561เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รก.ผอ.สำนักบริการวิชาการฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารเครือข่ายบริการวิชาการ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาเรื่องสถานที่การจัดประชุมเครือข่ายบริการวิชาการฯ ปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนจาก ม.แม่โจ้ ม.แม่ฟ้าหลวง มรภ.เชียงราย มรภ.ลำปาง ม.พายัพ
ม.นอร์ท-เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ภาณุพันธ์ ประภาติกุล รก.รองผอ.สำนักบริการวิชาการฯ บุคลากรฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย
อ.สมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร จากคณะเศรษฐศาสตร์ มช. ได้นำเสนอแนวทางการศึกษาทิศทางและโอกาสของสถาบันอุดมศึกษาฯ ในระยะ 20 ปี ต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมการบริการวิชาการฯ
ณ ห้องเฟื่องฟ้า Green nimman CMU residence
ภาพกิจกรรม