ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ร่วมการประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่1/2561
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มช. พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย
เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยครั้งที่1/2561
ณ ห้องประชุมปริ๊นเซส โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โคราช เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 และ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ณ ชุมชนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมือวันที่ 3 มีนาคม 2561

 

 ภาพกิจกรรม