ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์การศึกษาและพิจารณาพระสมเด็จ”
"น้อย ไอยรา ร่วมมือ UNISERV มช. จัดคอร์สสอนการดูพระสมเด็จฯ" สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“หลักเกณฑ์การศึกษาและพิจารณาพระสมเด็จ” ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องพวงคราม ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งมีผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน วิทยากรโดยคุณศุภชัย สายัญห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพระชุดเบญจภาคี และ คุณนิพนธ์ สุขสมมโนกุล (น้อย ไอยรา)
ประธานโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่พุทธศิลป์ล้านนา สำนักบริการวิชาการ มช. วัตถุประสงค์ของการจัดสอนเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ หลักเกณฑ์การศึกษาแบบมาตรฐาน
และการพิจารณาพระเครื่องประเภทพระสมเด็จ ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการศึกษาค้นคว้า พระเครื่องประเภทพระสมเด็จ
ทั้งยังเป็นการบริการวิชาการสู่ชุมชนซึ่งเป็นภาระกิจหลักของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 ภาพกิจกรรม