สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

การประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ” วิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง “การบูรณาการแนวทางสหวิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ”
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ”
วิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง “การบูรณาการแนวทางสหวิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ” และ ศ. นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์
ประธานกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ Green nimman CMU Residence
ศ.นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ประธานกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ภาคเหนือตอนบน
เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตสภา และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 8
เรื่อง “การบูรณาการแนวทางสหวิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 18.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และกรรมการวิชาการ เครือข่ายสหวิทยาการเฉพาะสถาบัน นักวิจัย และนักวิชาการผู้ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ
ของประเทศ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาแนวทางหรือแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามวาระแห่งชาติหรือยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับนำเสนอให้แก่รัฐบาลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้จริง

โดยใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายของราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก กรรมการวิชาการ เครือข่ายสหวิทยาการ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาพัฒนาโดยกระบวนการคิดแบบสหวิทยาการ
ผลที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อมีการสร้างเหตุที่ถูกต้องเหมาะสมก็คือ ราชบัณฑิตยสภา โดยมีคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาและเครือข่ายสหวิทยาการฯ ทั้ง 7 เครือข่าย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือช่วยกันเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดผลงานชุดโครงการวิจัยสหวิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศอย่างต่อเนื่องนั้น
จะสามารถยึดกุมความเป็นองค์กรนำในการบำรุงสรรพวิชาในด้านการวิจัยชุดโครงการสหวิทยาการ ซึ่งมีความจำเป็นสูงสุดในการขับเคลื่อนประเทศไทย สู่การเป็น Thailand 4.0
ตามนโยบายของรัฐบาล อย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรมชัดเจนจับต้องได้ ติดตามประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขได้ พัฒนาศักยภาพองค์กรราชบัณฑิตยสภา ไปพร้อมๆ กันกับเครือข่าย สหวิทยาการฯ ทั่วประเทศทั้ง 7 เครือข่ายนั่นเอง ในงานยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศไทย 20 ปี”
โดย ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เวทีเสวนา เรื่อง “บทบาทของราชบัณฑิตและเครือข่ายต่อการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ”
โดยศาสตราจารย์ ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล ประธานสำนักวิทยาศาสตร์ศาสตราจารย์ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์
ประธานสำนักศิลปกรรม ศาสตราจารย์ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการเสวนา โดย ดร.คุณากร เพชรคง
และมีการแบ่งกลุ่มประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำข้อเสนอเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศในด้าน 1) คุณภาพการศึกษา 2) ทุจริตคอร์รัปชันและธรรมาภิบาล
3) ยาเสพติด : แคนนาบิส กัญชา และกัญชง 4) คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม 5) สิ่งแวดล้อม 6) การวิจัยแบบสหวิทยาการ

สำหรับการประชุมวันที่ 1 มิถุนายน 2561 จะมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง คุณภาพการศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้านบรรยายพิเศษ เรื่อง ทุจริตคอร์รัปชันและธรรมาภิบาล
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร บรรยายพิเศษ เรื่อง ยาเสพติด : แคนนาบิสกัญชา และกัญชง โดย ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ บรรยายพิเศษ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรม โดย ดร.ไพโรจน์ทองคำสุก และบรรยายพิเศษ เรื่อง สิ่งแวดล้อม โดย ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต จากนั้นจะเป็นการสรุปผลการประชุมระดมสมอง
และร่วมกันยกร่างข้อเสนอเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศสำหรับนำเสนอคณะรัฐมนตรี

ภาพกิจกรรม