ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

นำเสนอผลการติดตามประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2560
สำนักบริการวิชาการ มช. โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมจัดงานการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคนเชียงใหม่โดยคนเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นำเสนอผลการติดตามประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2560 และจัดการเสวนาการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อคนเชียงใหม่โดยคนเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ภาพกิจกรรม