สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "นำผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดออนไลน์ยุคดิจิทัล 4.0"
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติ จากศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นำผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดออนไลน์ยุคดิจิทัล 4.0" ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2561 (SME Onine)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมทองกวาว2 ชั้น2 อาคาร Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มช. ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง
และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่าน
ภาพกิจกรรม