ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

งานเลี้ยงอำลา “ด้วยรักและผูกพัน”โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่น6/2561
ภาพบรรยากาศงานเลี้ยง “ด้วยรักและผูกพัน”โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รุ่น 6/2561 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน -1 พฤษภาคม 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับ
คณะผู้เข้าอบรมข้าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้รับเกียรติจาก คุณสุภาพรรณ สุขสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
สำนักงาน ก.พ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแด่คณะข้าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้เข้าอบรม เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ภายในงานเพลิดเพลินกับกิจกรรมร้องเพลงสันทนาการ การแสดง การประกวด Mr. & Miss. UNISERV CMU ฯลฯ และกิจกรรมอื่นๆ
ก่อนปิดฉากโครงการด้วยการล้อมวงจับมือ อำลากันด้วยบทเพลงเพื่อสร้างกำลังใจให้แก่พี่น้องข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ภาพกิจกรรม