ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะข้าราชการผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่5
ประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ ๕/๒๕๖๑
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) คุณพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณจิระชัย ศรีจันทร์ดร ประธานชมรมนักธุรกิจมุสลิมภาคเหนือ ร่วมกล่าวต้อนรับ 
พร้อมด้วยคณะผู้แทนสำนักงาน ก.พ. คุณสุระศักดิ์ อุ่นผาง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คุณนิติธรรม พรหมประกอบ นิติกรปฏิบัติการ ผู้แทน ศอ.บต. คุณรุ่งทิพย์ สุวรรณโร
นักทรัพยากรชำนาญการ ผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เลขานุการสำนัก หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานและบุคลากรของสำนักบริการวิชาการร่วมกันให้การต้อนรับคณะข้าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ อย่างอบอุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๑ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส
และบางอำเภอในจังหวัดสงขลา จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๗ คน ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๘ คน ข้าราชการตำรวจ ๔๔ คน และข้าราชการพลเรือน ๒๕ คน

ภาพกิจกรรม