ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ประภาติกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน
เข้าเยี่ยมชมสถานที่และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินกิจการต่าง ๆ กับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์การศึกษาฯ
ให้การต้อนรับและร่วมหารือ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูนภาพกิจกรรม