ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม ครบรอบ 39 ปี
สำนักบริการวิชาการ นำโดย คุณกรุณา บุญญพันธุ์ เลขานุการสำนักบริการวิชาการ คุณอรพินท์ ใจแค้น หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ และบุคลากรเป็นผู้แทน
เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม ครบรอบ 39 ปี เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 ณ บริเวณโถงอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม