ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

โครงการค่ายฝึกอบรม การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา จัดโครงการค่ายฝึกอบรม การทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6
หัวข้อ “เทคนิคการทำวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กร” ณ ห้องประชุมทองกวาว Green nimman CMU Residence (สำนักบริการวิชาการ มช.)
ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561
ภาพกิจกรรม