ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมหารือการจัดตั้งที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปส.)
รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นประธานเปิดงานประชุมหารือการจัดตั้งที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปส.) จัดขึ้นโดย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย
มีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศมาเข้าร่วมประชุมกว่า 40 ท่าน เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมบัวตอง อาคาร Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณและยินดีให้บริการทุกๆท่าน

 

 ภาพกิจกรรม