ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

งานเลี้ยงอำลา “ด้วยรักและผูกพัน”โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่น4/2561
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับ คณะข้าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้เข้าอบรมในงานเลี้ยง
“ด้วยรักและผูกพัน”โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่น4/2561
ระหว่างวันที่ 21-27 มีนาคม2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฏฐา บัวหลวง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน สำนักงาน ก.พ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
และให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแด่คณะข้าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้เข้าอบรม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
ภายในงานเพลิดเพลินกับกิจกรรมร้องเพลงสันทนาการ การแสดง การประกวด Mr. & Miss. UNISERV CMU ฯลฯ และกิจกรรมอื่นๆ ก่อนปิดฉากโครงการด้วยการล้อมวงจับมือ
อำลากันด้วยบทเพลงเพื่อสร้างกำลังใจให้แก่พี่น้องข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ภาพกิจกรรม