ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะข้าราชการผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่น6/2561
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ ๖/๒๕๖๑ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
หม่อมหลวง พัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ. เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณจิระชัย ศรีจันทร์ดร ประธานชมรมนักธุรกิจมุสลิมภาคเหนือ ร่วมกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้แทนสำนักงาน ก.พ.
คุณสมหมาย ภู่ทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คุณกิตติพจน์ คงเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เลขานุการสำนัก
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานและบุคลากรของสำนักบริการวิชาการร่วมกันให้การต้อนรับคณะข้าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ อย่างอบอุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๑ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และบางอำเภอในจังหวัดสงขลา
จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๗ คน ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๙๕ คน ข้าราชการตำรวจ ๑๐ คน และข้าราชการพลเรือน ๑๒ คน
ภาพกิจกรรม