ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คุณกรุณา บุญญพันธุ์ เลขานุการสำนัก คุณนิคม หล้าอินเชื้อ รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป และหัวหน้างาน
จากสำนักบริการวิชาการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561” เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่
อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 ภาพกิจกรรม