ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

จัดหลักสูตร ภาวะผู้นำ Leadership
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เอส.แอร์ เซฮร์วิส ในการเป็นสถานที่จัดหลักสูตร ภาวะผู้นำ Leadership
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น2 อาคาร Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มช.
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่าน

 

 ภาพกิจกรรม