ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

อบรมสัมมนาหลักสูตร “การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม”
สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร “การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม” (Workshop)
วิทยากรโดย ผศ.วิภาดา ตันติประภา อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมอินทนิลGreen Nimman CMU Residence (สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ภาพกิจกรรม