ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารองค์กร
สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารองค์กร และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการรองรับการให้บริการของสำนักบริการวิชาการในยุค UNISERV 4.0
โดยมีอาจารย์เขมรส  เฮทและ Mr.Stephen  Haight  ผู้มีประสบการณ์ตรงทางด้านการบริหารจัดการโรงแรมจากประเทศสหรัฐเอมริกา ในโอกาสนี้คุณกรุณา  บุญญพันธุ์ เลขานุการสำนักบริการวิชาการ
ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการให้เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมพวงคราม สำนักบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม