ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้เกียรติเรา มาใช้บริการห้องประชุมในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตอบข้อซักถามตลอดจนรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
ภาพกิจกรรม