ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

จัดอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ของสำนักบริการวิชาการ (E-UNISERV)
สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ของสำนักบริการวิชาการ (E-UNISERV) ให้แก่บุคลากร
จากผู้พัฒนาระบบ คุณธนพัฒน์ ทาบุญดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ มช.ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพวงคราม สำนักบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม