สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

คณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
ผู้บริหารและบุคลากร สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร  รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 13 คน เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการกำหนดทิศทาง แผนงาน และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานของ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1 อาคาร Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ภาพกิจกรรม