ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ครบรอบ 54 ปี
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยเลขานุการสำนัก และหัวหน้างาน
ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ครบรอบ 54 ปี หลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาแล้วมีพิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2560
และพิธีมอบรางวัลกองทุนอธิการบดี ในปี 2559-2560 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ในปีการศึกษา 2560
และพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ประจำปี 2560 และพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2560
โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีสุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561
ภาพกิจกรรม