ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องพักห้องประชุม Green nimman CMU Residence
ในงานพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ และผู้บริหารอาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ นางสาวชินารมย์ วรรณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร
เข้าประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องพักห้องประชุม Green nimman CMU Residence ในงานพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ และผู้บริหารอาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุมใหญ่ ที.โอ.ที สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ภายในงานประกอบด้วย อดีตอธิการบดี คณาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

 

 ภาพกิจกรรม