ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ร่วมหารือกับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
สำนักบริการวิชาการ นำโดย รศ. นพ. อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และรศ. ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมคณะ ร่วมหารือกับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อหารือการดำเนินงานในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยกวางสี ในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยกวางสี มณฑลหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ภาพกิจกรรม