ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่2
ประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่๒/๒๕๖๑ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
คุณปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญและผู้อำนวยการโครงการ สปชต. สำนักงาน ก.พ.เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคุณมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายจีระชัย ศรีจันทร์ดร
ประธานสมาคมนักธุรกิจมุสลิมภาคเหนือ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เลขานุการสำนัก หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานและบุคลากรของสำนักบริการวิชาการ
ร่วมกันให้การต้อนรับคณะข้าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ อย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ ๒๓กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมทองกวาว ๑ ชั้น ๒ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และบางอำเภอในจังหวัดสงขลา จำนวนทั้งสิ้น ๖๘ คน
ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓๕ คน ข้าราชการตำรวจ ๒๘ คน ข้าราชการพลเรือน ๕ คน
ภาพกิจกรรม