ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะข้าราชการผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่4
ประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.)
รุ่นที่ ๔/๒๕๖๑ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) คุณปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญและผู้อำนวยการโครงการ สปชต. สำนักงาน กพ. เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมีคุณมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ เนียมทรัพย์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณจิระชัย ศรีจันทร์ดร
ประธานชมรมนักธุรกิจมุสลิมภาคเหนือ ร่วมกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
เลขานุการสำนัก หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานและบุคลากร ของสำนักบริการวิชาการร่วมกันให้การต้อนรับคณะข้าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ อย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๑ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และบางอำเภอในจังหวัดสงขลา
จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๗ คน ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓๙ คน ข้าราชการตำรวจ ๔๘ คน และข้าราชการพลเรือน ๓๐ คน

ภาพกิจกรรม