สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

“ประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย”
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายการบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย”
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางการบริการวิชาการสู่ชุมชนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการเผยแพร่ความรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่ายฯ การบริการวิชาการสู่ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ
ของภาระกิจบริการวิชาการสู่การขับเคลื่อนภาระกิจการบริการวิชาการของเครือข่ายฯ ในอนาคต โดยมี รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มช.
ต้อนรับ ประธานเครือข่ายฯ ที่ปรึกษาเครือข่ายฯ หัวหน้าคณะทำงานและสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มช.

ภาพกิจกรรม