สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เลขานุการสำนัก หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานและบุคลากรของสำนักบริการวิชาการ
เข้าศึกษาดูงานด้านการบริการห้องพักและห้องประชุม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล และ ศึกษาดูงานงานบริการวิชาการแก่สังคม
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเชตชุมพรฯ ในโครงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงาน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561 โดยได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับการบริการของสำนักฯ
และได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทั้งสองสถาบันที่ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี
ภาพกิจกรรม