ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ปฐมนิเทศพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 (สำหรับสายวิชาการ)
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติ จากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นสถานที่จัดปฐมนิเทศพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปี 2561 (สำหรับสายวิชาการ) ระหว่างวันที่2-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น2 Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มช. ขอขอบพระคุณมา
ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่าน
ภาพกิจกรรม