ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

นำเสนอเพื่อตรวจรับงานงวดที่ 3 และ 4 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักบริการวิชาการ มช นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ คุณอรกานต์ ไชยยา หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะ เข้านำเสนอเพื่อตรวจรับงานงวดที่ 3 และ 4 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีคุณรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการตรวจรับงานจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561ภาพกิจกรรม