ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางในการส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติ จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นสถานที่จัดโครงการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “แนวทางในการส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ
เรื่อง แนวทางในการส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น1 อาคาร Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มช. ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง
และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่านภาพกิจกรรม