ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

การอบรม เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับบทบาทการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาพื้นที่”
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาผู้นำในอนาคตด้วยการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ
(CMU Leadership and Successor Development Programme for Excellence) หัวข้อการอบรม เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับบทบาทการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาพื้นที่”
วิทยากรโดย ท่าน ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 90 คน
ณ ห้องประชุมอินทนิล Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2561 ขอขอบคุณและยินดีให้บริการทุกๆท่าน

 

 ภาพกิจกรรม