ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

บุคลากรทำความดีเก็บของคืนลูกค้าห้องประชุม
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจษฎา หล้าอินเชื้อ พนักงานช่างและดูแลห้องประชุมสัมมนา ได้เก็บโทรศัพท์มือถือได้ภายในห้องประชุมและได้
รีบติดต่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า และในเวลาต่อมา คุณศิรประภา ฟ้ากระจ่าง ลูกค้าที่เป็นเจ้าของดังกล่าวได้กลับมารับคืนเรียบร้อย พร้อมแสดงความขอบคุณในการกระทำความดีดังกล่าวภาพกิจกรรม