ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

พิธีสระเกล้าดำหัว สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เนื่องในวันสงกรานต์
สำนักบริการวิชาการ จัดพิธีสระเกล้าดำหัว สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เนื่องในวันสงกรานต์ นำโดย ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ประจำสำนักบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ บุคลากร
และเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่า เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวตอง อาคาร Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มช.

 ภาพกิจกรรม