ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Tourism and Culture College of Yunnan University (Lijiang) สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 สำนักบริการวิชาการ นำโดย ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ประจำสำนักบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และบุคลากร
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Tourism and Culture College of Yunnan University (Lijiang) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสพบปะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และศึกษาดูงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร Tourism and Culture College of Yunnan University (Lijiang)
ยังเข้าพัก Green Nimman CMU Residence ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2561

 ภาพกิจกรรม