ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในโอกาสที่มาตรวจราชการและร่วมประชุมร่วมกับส่วนงานในจังหวัดเชียงใหม่
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พร้อมด้วยบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการร่วมประชุมกับจังหวัดเชียงใหม่
และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
ภาพกิจกรรม