ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561
แด่รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรมรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยเลขานุการสำนัก หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน
เข้ามอบกระเช้าของขวัญเพื่อคารวะขอพรปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรมรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และร่วมอวยพรปีใหม่
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
ภาพกิจกรรม