ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

กวดวิชาสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ (BEWISE ACADEMY)
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติจากโรงเรียนกวดวิชาสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ (BEWISE ACADEMY)
ในการเป็นสถานที่จัดการแนะแนวแนะแนวทางการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตลอดจนชี้แนวสู่สายอาชีพในฝันให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการเตรียมตัวใน การเตรียมสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และ จังหวัดใกล้เคียงอบรม การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 17มีนาคม - 4พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมทองกวาว1 และ2 ชั้น2 Green Nimman CMU Residence ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่าน

 

 ภาพกิจกรรม