ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

โครงการการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค:ภาคเหนือ
ในการเป็นสถานที่จัดโครงการการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น1 Green Nimman CMU Residence ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่าน

 

 ภาพกิจกรรม