ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

The 3rd International Engineering Design Workshop 2018 March 13-18, 2018 Chiang Mai, Thailand
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ในการเป็นสถานที่จัดโครงการ
The 3rd International Engineering Design Workshop 2018 March 13-18, 2018 Chiang Mai, Thailand ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมบัวตอง ชั้น1 พร้อมใช้บริการห้องพักของเรา ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่านภาพกิจกรรม