ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

จัดสัมมนา โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติจากกองบริหารงานบุคคล มช. ในการเป็นสถานที่จัดสัมมนา
โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 14 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น2 ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่าน

 

 ภาพกิจกรรม