ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

เยี่ยมชมและพบปะผู้บริหารฝ่ายขายโรงแรมธาริน เพื่อหารือในการเป็นเครือข่ายและข้อตกลง
ในการทำการส่งเสริมการตลาดด้านห้องพักและห้องประชุมร่วมกัน
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายบริการห้องพักและห้องประชุม คุณสุวิชา ยอดสุทธิ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร คุณชินารมย์ วรรณวงศ์ และหัวหน้างานในฝ่ายบริการห้องพักและห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มช. เข้าเยี่ยมชมและพบปะผู้บริหารฝ่ายขายโรงแรมธาริน
เพื่อหารือในการเป็นเครือข่ายและข้อตกลงในการทำการส่งเสริมการตลาดด้านห้องพักและห้องประชุมร่วมกัน โดยมีคุณศิร์กานต์ดา วัชรธนาพัฒน์
ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมการให้บริการของโรงแรมธารินที่มีห้องพักทั้งหมด จำนวน 170 ห้อง อยู่ระหว่างการปรับปรุง 29 ห้อง ขณะนี้เปิดให้บริการได้141 ห้อง
และในการพบปะครั้งนี้ สำนักบริการวิชาการ มช.ได้ส่งลูกค้าห้องพัก จำนวน 30 ห้อง เข้าพัก 3 คืน ส่งให้ทางโรงแรมธารินช่วยให้บริการดูแล และรับรองลูกค้าต่อ
เนื่องจาก ห้องพักที่ Green Nimam CMU Residence เต็มและหวังว่าในอนาคตจะมีการขยายกิจกรรมร่วมกับทางโรงแรมธารินและโรงแรมอื่น
เพื่อรองรับลูกค้าผู้มาใช้บริการที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
ภาพกิจกรรม