ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

จัดอบรมโครงการ QA Cur family ครั้งที่๑
ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการ QA Cur family ครั้งที่๑
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มช. (Green Nimman CMU Residence)
ภาพกิจกรรม