สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (Thailand Convention & Exhibition Bureau :TCEB)
ในการเป็นสถานที่จัดการฝึกอบรมโครงการตรวจประเมินและเผยแพร่สถานประกอบการไมซ์ที่ขอรับการรับรอง มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติ จาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (Thailand Convention & Exhibition Bureau :TCEB)
ในการเป็นสถานที่จัดการฝึกอบรมโครงการตรวจประเมินและเผยแพร่สถานประกอบการไมซ์ที่ขอรับการรับรอง มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 โดยมี นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว และ Green Nimman CMU Residence ยังได้รับเกียรติจาก TCEP
ในการเปิดโอกาสให้เราได้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในฐานะที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ Green Nimman CMU Residence

 

 ภาพกิจกรรม