ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

จัดอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รุ่นที่ 4)Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติ จากสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในการเป็นสถานที่จัดอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รุ่นที่ 4) ระหว่างวันที่วันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น1 อาคาร Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มช. ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และ
Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่าน
ภาพกิจกรรม