ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนแก่อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ในจังหวัดเชียงใหม่
สำนักบริการวิชาการ มช.นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และบุคลากร ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนแก่อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ในจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าว
ณ กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและงานแนะแนว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561ภาพกิจกรรม