ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ได้รับรองมาตรฐานสถานที่จัดประชุมระดับชาติและได้เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ....Green Nimman Residence CMU ภายใต้การดำเนินงานของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือUNISERV CMU
ได้รับรองมาตรฐานสถานที่จัดประชุมระดับชาติและได้เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard
ในงานสัมมนา“MICE Standard day 2018” ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือTCEB
ในฐานะผู้สนับสนุนและผลักดันสถานที่จัดงานให้มีมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
เป็นผู้มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานฯ ณ ห้องภิรัช ฮอล์ล 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561 Green Nimman Residence CMU
ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินได้พิจารณาตรวจประเมินตามเกณฑ์คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) เรียบร้อยแล้วจำนวน 4 ห้อง ได้แก่ (1) ห้องประชุมทองกวาว 1 (2) ห้องประชุมทองกวาว 2 (3) ห้องประชุมอินทนิล และ (4) ห้องประชุมฝ้ายคำ
ซึ่ง Green Nimman Residence CMU จะปรากฏอยู่ในรายชื่อสถานประกอบการไมซ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (Approved list) และจะได้รับการประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลก
ในฐานะสถานที่จัดงานไมซ์ที่ได้มาตรฐานสากลด้วย ในปี พ.ศ. 2561 มีผู้ประกอบการ 3 กลุ่มหลักที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเภทห้องประชุม
เพิ่มขึ้นจำนวนทั้งสิ้น 107 แห่ง 332 ห้อง แบ่งเป็น กลุ่มศูนย์ประชุม (Convention Center) จำนวน 46 ห้อง กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท (Hotels/Resorts) จำนวน 265 ห้อง
กลุ่มสถานที่ราชการและเอกชน (Public and Private Venue) จำนวน 21 ห้อง ครอบคลุมเมืองไมซ์ซิตี้ทั้ง 5 แห่ง (กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น)
เกณฑ์การตรวจประเมินพิจารณาจากตัวชี้วัด 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกายภาพ (Physical Component – P) ทั้งในส่วนของพื้นที่จุดรวมผู้ร่วมงาน พื้นที่สนับสนุน และสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ
2) ด้านความปลอดภัย (Safety and Security Component - SF) มีการเฝ้าระวัง การป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้น ทั้งภัยจากการปฏิบัติงาน ภัยจากบุคคล ภัยก่อการร้าย และภัยธรรมชาติ
3) ด้านการสนับสนุน (Supporting Component – SP) มีการสนับสนุนและการให้บริการ ทั้งในด้านสถานที่ อุปกรณ์ ข้อมูล และบุคลากร และ
4) ด้านการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability Component – ST) มีความรับผิดชอบต่อสังคมการกระจายรายได้ และการรักษาสิ่งแวดล้อม ......เราจะมุ่งมั่นให้บริการด้วยจิตบริการ
และสร้างคุณค่าการให้บริการด้วย "นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation)" ที่สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการห้องพักและห้องประชุมของ
Green Nimman Residence CMU อย่างต่อเนื่อง
ภาพกิจกรรม