ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดทำงบประมาณเชิงบูรณาการและแนวทางการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่
(Area-Based)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดทำงบประมาณเชิงบูรณาการและแนวทางการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ (Area-Based)
จัดโดยกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม