ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครบรอบ ๓๕ ปี"
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  คุณกรุณา บุญญพันธุ์ รักษาการแทนเลขานุการสำนักบริการวิชาการ
และบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครบรอบ ๓๕ ปี
ในวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม