ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ ๒๕ ปี"
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  คุณกรุณา บุญญพันธุ์ รักษาการแทนเลขานุการสำนักบริการวิชาการ
และคุณภาคิน คำสุรินทร์ บุคลากรสำนักบริการวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ ๒๕ ปีและพิธีมอบหลองข้าวป่าซาง (นันทว้าง)
ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม